Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

ttlt 13/2014/ttlt-byt-bnnptnt-bct

  1. xq.cnmt

    TTLT 13/2014/BYT-BCT-BNNPTNT Hướng dẫn phân công quản lý nhà nước về ATTP

    THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm...