tư vấn đánh giá tác động môi trường

  1. Minh YMT

    Phải có chứng chỉ mới được hành nghề đánh giá tác động môi trường

    Phải có chứng chỉ mới được hành nghề đánh giá tác động môi trường ĐTM Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn đánh giá tác động môi trường do cơ quan nhà nước cấp. Tăng hậu thẩm định Đối tượng đó phải đảm bảo một số điều kiện như chuyên ngành...
scroll-topTop