tư vấn môi trường miễn phí

  1. tunhietdoi

    Báo cáo thường niên môi trường gồm có gì? Kèm mẫu báo cáo

    Việc thực hiện các thủ tục môi trường (xin phép khai thác nước, xả thải, sổ chủ nguồn chất thải nguy hại, ĐTM ...) đều được các doanh nghiệp, nhà máy tìm hiểu và thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên vấn đề thường thấy là sau khi thực hiện xong, hầu như các doanh nghiệp chỉ nhớ đến việc thực hiện quan...
scroll-topTop