Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

tỷ lệ tổn thương cơ thể

  1. HSE

    Tài liệu Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật bệnh nghề nghiệp

    THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO THƯƠNG TÍCH, BỆNH, TẬT VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP Điều 1. Quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể 1. Ban hành kèm theo Thông tư này bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể áp dụng trong giám định y khoa, giám định pháp y và...