ứng dụng rác

  1. leeahnjun

    Phần mềm thanh toán tiền rác online đầu tiên tại Việt Nam

    Phần mềm thanh toán tiền rác online đầu tiên tại Việt Nam Phần mềm cho phép người dùng thanh toán phí gom rác online, giảm thiểu rác thải thông qua việc phân loại rác tại chỗ, tái sử dụng và tái chế rác thải... “Xuất phát điểm là những kỹ sư môi trường, cũng như nhiều người trẻ trong nhịp...
scroll-topTop