vận chuyển an toàn

  1. Minh YMT

    Thông tư 23/2012/TT-BKHCN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và

    Thông tư 23/2012/TT-BKHCN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VẬN CHUYỂN AN TOÀN VẬT LIỆU PHÓNG XẠ Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008...
scroll-topTop