vận chuyển hóa chất nguy hiểm

  1. HSE

    Yêu cầu an toàn trong vận chuyển hoá chất nguy hiểm

    Yêu cầu an toàn trong vận chuyển hoá chất nguy hiểm Khi vận chuyển hóa chất cần có thiết bị vận chuyển như băng tải, băng nâng....bao bì phải đảm bảo kín, chắc chắn và phải đảm bảo các yêu cầu sau: I. Yêu cầu chung 1. Khi vận chuyển hoá chất nguy hiểm phải theo các qui định TCVN 4512:88, các...
scroll-topTop