về chất thải rắn

  1. Ngan2001

    Thực trạng quản lý chất thải rắn trên thế giới

    Thực trạng quản lý chất thải rắn trên thế giới a) Phân loại và thu gom, vận chuyển Tỷ lệ CTR đô thị được thu gom thay đổi theo mức thu nhập của các quốc gia, theo đó, thu nhập của quốc gia càng cao thì tỷ lệ thu gom CTR càng cao. Cụ thể, tỷ lệ thu gom CTR ở các nước thu nhập cao và các nước...
  2. leeahnjun

    Phát sinh chất thải rắn trên thế giới

    Phát sinh chất thải rắn trên thế giới Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ phát sinh CTR sinh hoạt trung bình toàn cầu khoảng 0,74 kg/người/ngày, trong đó ở quốc gia thấp nhất là 0,11 kg/người/ngày, cao nhất là 4,54 kg/người/ngày. Tổng khối lượng CTR đô thị phát sinh trên toàn cầu vào...
scroll-topTop