Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

viên chúc

  1. meomaythongminh

    Quyết định về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức.

    BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2007/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ...