xác nhận hệ thống quản lý môi trường

  1. Minh YMT

    XÁC NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

    XÁC NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Điều 25. Đối tượng phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ...
  2. Minh YMT

    Danh mục cơ sở phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường

    Danh mục cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường EMS Xin download file đính kèm Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường...
scroll-topTop