Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xây dựng

  1. P

    Hướng dẫn các bước xây dựng ISO 14001 (phần 1)

    1. CHUẨN BỊ 1.1 Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo (EMR) và nhóm ISO 14001 1.2 Xác định phạm vi áp dụng HTQLMT 1.3 Chính sách môi trường Chú ý: tham khảo thêm (nếu có) về chính sách/định hướng...
Top