xe vận chuyển

  1. M

    Quy định số lượng xe vận chuyển CTNH

    Các bạn cho mình hỏi hiện có văn bản pháp luật nào quy định về số lượng phương tiện vận chuyển CTNH đối với một đơn vị đăng ký hành nghề thi gom, vận chuyển hoặc xử lý CTNH không? XIn cảm ơn!
scroll-topTop