xếp dỡ hàng

  1. S

    Quy định xếp hàng trong kho chứa hàng

    Theo mình tìm hiểu thì tại khoản a, điểm 1, điều 15 của Nghị định 52/2012/NĐ-CP có quy định phạt 100.000 - 200.000 đối với: "Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn cháy theo quy định;" Không biết có bạn nào có tài liệu, thông tư...
  2. hoahong39

    TCVN 3147 :1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung

    Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3174 - 79. Tiêu chuẩn này qui định những biện pháp an toàn trong công tác xếp dỡ tại các kho tàng, bến bãi và trên các phương tiện vận chuyển. 1. Qui định chung 1.1. Trước khi tiến hành công tác xếp dỡ, đơn vị phải căn cứ vào tiêu chuẩn này và các văn bản...
scroll-topTop