xếp dỡ

  1. hoahong39

    TCVN 3147 :1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung

    Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3174 - 79. Tiêu chuẩn này qui định những biện pháp an toàn trong công tác xếp dỡ tại các kho tàng, bến bãi và trên các phương tiện vận chuyển. 1. Qui định chung 1.1. Trước khi tiến hành công tác xếp dỡ, đơn vị phải căn cứ vào tiêu chuẩn này và các văn bản...
scroll-topTop