xếp loại nguy hiểm

  1. H

    xếp loại nguy hiểm của hóa chất

    Bà con xin cho hỏi xếp loại nguy hiểm của hóa chất là như thế nào nhỉ? Mới tìm hiểu mà chả hiểu gì :D. Ví dụ axit Stearic số CAS là 57-11-4, xếp loại nguy hiểm là như thế nào ? Cảm ơn bà con :D
scroll-topTop