Ứng dụng Gom Rác GRAC

xjnt

  1. L

    Thiết kế xlnt và xử lý nước cấp thì dựa vào TCVN hay QCVN nào nhỉ

    hiện nay thì dựa vào TCVN hay QCVN nào để tính toán thiết kế xử lý nước thải và xử lý nước cấp cho các khu nghỉ dưỡng cao cấp nhỉ.
Top