xử lý khi có tai nạn điện giật

  1. xq.cnmt

    Biện pháp xử lý khi có tai nạn điện giật

    Điện giật rất nguy hiểm tới tính mạng. So với các loại tai nạn bởi các yếu tố nguy hiểm khác, thì tai nạn do điện cũng thuộc loại cao, có thể gây chết ngưòi trong thời gian ngắn và người bị nạn không thể cảm nhận được mối nguy hiểm đe doạ mình. Phân tích diễn biến của một số vụ tai nạn điện...
scroll-topTop