xử lý nước thải cao su

  1. hoaphatdongnai.com

    Đồng Nai: Xử lý nước thải cao su thiên nhiên hiệu quả

    Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước sau khi xử lý giảm từ 70 - 99,83% và hầu hết đều đạt quy chuẩn Việt Nam về Môi trường QCVN 01:2008/BTNMT, cột A Sơ đồ quy trình công nghệ Sơ đồ quy trình công nghệxử lý nước thải cao su thiên nhiên Thuyết minh - Đầu tiên nước thải tự chảy theo tuyến...
  2. hoahiep

    Hình hệ thống xử lý Nước thải cao su

    Sơ đồ công nghệ: Bể tách mủ -> Làm thoáng -> Điều hòa -> D.A.F -> Anoxic -> Aerotank -> Lắng -> Khử trùng -> Hồ hoàn thiện
Top