xử lý nước thải zdhc - mrsl - bureau veritas

  1. Michael

    Xử lý nước thải 4&10-ZDHC/MRSL-BUREAU VERITAS

    Một gói package gồm 4 bước cơ bản: 1. Imcoming water (test nước đầu vào) 2. Raw waste water (test nước trước xử lý với hóa chất) 3. Discharged waste water (test nước sau xử lý với hóa chất) 4. Sludge (test bùn) ZDHC gateway fee: cổng thông tin upload. ==> please contact...
scroll-topTop