xử lý so2 bằng tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền

  1. nightbaron94

    Xử lý SO2 bằng tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền

    Thiết kế tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền hấp thụ khí SO2 trong môi trường không khí dung môi nước biết: Lưu lượng khí vào tháp: Gy = 3000 m3/h Nồng độ SO2 vào tháp: yd = 0.03kmol/kmol Hiệu suất hấp thụ: n = 90% Lượng dung môi tiêu tốn: Gx = 1.5 Gxmin Tháp làm việc ở đk: t=25C p=1at Ai giúp em...
scroll-topTop