xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

  1. xq.cnmt

    Nghị định 178/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

    NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chính phủ ban...
scroll-topTop