yêu cầu kỹ thuật

  1. bigbigzerroo

    TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

    Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật hàn, nhiệt luyện , phương pháp kiểm tra đối với các mối hàn của thiết bị áp lực. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các mốt hàn vẩy hàn thiết.
scroll-topTop