yếu tố độc hại

  1. hoahong39

    Thông tư 25/2013 chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong ĐK nguy hiểm, độc hại

    BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- Số: 25/2013/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------...
scroll-topTop