Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

4 Chiến lược tạo nơi làm việc an tâm không lo tai nạn - Four main strategies

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
4 chiến lược bao gồm:

1. [ Chiến lược 1] Đưa ra giải pháp dự phòng theo đúng 6 lĩnh vực phát sinh tai nạn
2. [ Chiến lược 2] Thiết lập cơ sở an toàn lao động ở các doanh nghiệp trung và nhỏ
3. [ Chiến lược 3] Tăng cường ứng phó với nguyên nhân gây ra bệnh nghề nghiệp mới
4. [ Chiến lược 4] Mở rộng văn hóa tiên tiến an toàn lao động công nghiệp

Các bạn có thể tham khảo tài liệu tại đây
 

Đính kèm

Top