Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ai giúp em làm bài này dzới, hix

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhà máy chế biến thực phẩm có Q = 1.000 m3/ngày , thành phần tính chất nước thải như sau:
BOD5 = 1000 mg/L, SS = 100 mg/L, pH = 6.5, Tổng Coliform = 105 MPN/100mL

Yêu cầu đầu ra BOD5 <50mg/L, SS < 50 mg/L, tổng Coliform < 5000 MPN/100mL
Vẽ sơ đồ công nghệ xử lý hệ thống xử lý nước thải trong hai trường hợp:
(a) có đất rộng rãi (sử dụng công nghệ xử lý tự nhiên) (b) Diện tích đất hạn chế (sử dụng công
nghệ lọc sinh học)
 
Top