An Giang: Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012

Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010 và 2011, tỉnh An Giang đã đạt được một số kết quả tốt trong công tác bảo vệ môi trường.

TAG: xử lý nước thải, xu ly nuoc thai, xu ly, nuoc thai, xử lý, nước thải, moi truong, môi trường

Tỉnh An Giang đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập huấn phổ biến chính sách, chủ trương phát luật về bảo vệ môi trường, thu hút được đông đảo quần chúng, các ngành, các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Tỉnh An Giang đã xây dựng hoàn chỉnh báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh An Giang 5 năm giai đoạn 2005-2010, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang đến năm 2020 với 12 chương trình và các dự án, nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ tài nguyên và môi trường, phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh An Giang đến năm 2020 với 48 điểm quan trắc môi trường nền.

Ngoài ra, Tỉnh An Giang còn tổ chức nghiệm thu đánh giá mô hình xử lý rác thải nông thông theo công nghệ A.B.T (công nghệ xử lý rác yếm khí) tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tổ chức triển khai mô hình cộng đồng tham gia thu gom xử lý rác thải phân loại tại nguồn theo dự án Pacode…

Năm 2012, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dứt điểm và hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như bãi rác Bình Đức, bãi rác Kênh 4 thị trấn Châu Đốc, rạch Cái Sơn, thành phố Long Xuyên…

Tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phối hợp giữa ngành môi trường, Hải quan, cảnh sát môi trường kiểm soát chặt chẽ, tái xuất và xử lý toàn bộ chất thải nguy hại, phế liệu, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu trái phép vào Việt Nam theo đường biên giới.

Thêm vào đó, tỉnh An Giang tăng cường công tác quản lý Nhà nước các cấp, thanh tra kiểm tra việc thực hiện các nội dung sau báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kiểm tra thực hiện quy chế bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và khu kinh tế. Đồng thời, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thực hiện công tác quản lý chất thải, bảo vệ đa dạng sinh học, tăng cường năng lực quản lý môi trường…

Trong năm 2012, UBND tỉnh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu môi trường như: tỉ lệ che phủ rừng là 20%; tỉ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 30%; tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom 60%; tỉ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý 100%.

TAG: xử lý nước thải, xu ly nuoc thai, xu ly, nuoc thai, xử lý, nước thải, moi truong, môi trường
xem chi tiết tại: http://www.moitruongviet.com.vn/an-giang-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-nam-2012-c10-p286
Nguồn tin: moitruongviet.com.vn​
 
scroll-topTop