an toan lao động

mysinh

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh Chị ơi em phụ trách bên an toàn lao động của công ty, sắp tới sở xuống kiểm tra an toàn lao động công ty của em, nhung em mới tiếp nhận mảng này nên không biết cần chuẩn bị những gì, thủ tục gì, cần biểu mẫu gì . Anh chị ai làm rồi thì chỉ em với. Cảm ơn anh chị nhiều. Chúc anh chị vui vẻ.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hồ sơ về đồ bảo hộ lao động: Danh sách cấp phát BHLĐ, Dự trù cung cấp BHLĐ, Chế độ trang bị bảo hộ lao động, Biên bản giao nhận cấp phát BHLĐ, Báo cáo tổng hợp cấp phát BHLĐ
Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động
Hồ sơ kiểm định thiết bị: Danh mục các thiết bị có yêu cầu kiểm định, Sổ theo dõi thiết bị, dụng cụ có yêu cầu kiểm định, Kế hoạch kiểm định/ thiết bị, dụng cụ
Báo cáo định kỳ sự cố, tai nạn lao động
Số thông kế sự cố, tai nạn lao động
Hồ sơ tai nạn lao động
Hồ sơ đào tạo, huấn luyện an toàn lao động
Nội quy lao động
Quy chế thưởng phạt về lao động, an toàn lao động
Quyết định thành lập ban An toàn, phòng an toàn, quyết định bổ nhiệm cán bộ an toàn vệ sinh viên, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, quyết định thành lập hội đồng bảo hộ lao động,...
Và còn nhiều hồ sơ về lao động
 
scroll-topTop