AR-CDM

green_leaf

Cây ăn trái
Bài viết
84
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
AR-CDM là viết tắt của Trồng rừng và tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (Afforestation and reforestation Clean Development Mechanism).

Điều 3, khoản 3 Nghị định thư Kyoto quy định:
- Trồng rừng mới: là sự chuyển đổi trực tiếp do con người tạo ra trên đất đai không có rừng ít nhất là trong vòng 50 năm thành đất có rừng thông qua trồng rừng, gieo hạt và/hoặc xúc tiến tái sinh tự nhiên do con người tiến hành.
- Tái trồng rừng: là sự chuyển đổi đất không có rừng, hoặc đất đã có rừng nhưng đã bị biến thành đất không có rừng, thành đất có rừng. Trong giai đoạn cam kết lần 1, các hoạt động trồng rừng chỉ giới hạn ở rừng trồng trên đất không có rừng kể từ ngày 31 tháng 11 năm 1989

AR-CDM có các đặc điểm sau đây:
- Không thường xuyên (Carbon được cây hấp thụ không thường xuyên)
- Không hiển hiện (khó ước tính lượng GHG bị loại bỏ bằng hấp thụ)
- Giai đoạn tín chỉ (cần có thời gian dài để rừng hấp thụ GHG)

Với những đặc điểm như vậy, các nguyên tắc AR-CDM được thiết lập khá khác biệt với CDM ngành năng lượng.
 
scroll-topTop