Ứng dụng Gom Rác GRAC

Bác nào có tài liệu ở lớp học luật và quản lý môi trường cho xin với?

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Modul 01: Quản lý môi trường trong doanh nghiệp
Modul 02: Quản lý nhà nước về môi trường: mô hình quản lý nhà nước, hệ thống văn bản pháp luật về môi trường (cập nhật, đánh giá và tuân thủ)
Modul 03: Hướng dẫn viết thủ tục, hướng dẫn công việc, lập chương trình quản lý môi trường trong doanh nghiệp.
Modul 04: Quản lý nước và nước thải
Modul 05: Quản lý khí và khí thải
Modul 06: Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
Modul 07: Quản lý hóa chất
Modul 08: Quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Modul 09: Quản lý an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
Modul 10: Ứng phó sự cố môi trường
Modul 11: Hệ thống quản lý môi trường
 
Top