Bài giảng công nghệ môi trường

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Bài giảng công nghệ môi trường

  • Bài giảng công nghệ môi trường

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bài giảng công nghệ môi trường

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0

gorki2009

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tài liệu bài giảng gửi mọi người tham khảo
MỤC LỤC ........................................................................................................................... 1
PHẦN 1: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI ................................................................ 3
CHƯƠNG 1. Những khái niệm cơ bản .......................................................................... 3
1.1. Thành phần, cấu trúc và tiêu chuẩn về chất lượng môi trường không khí ............... 3
1.2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí ......................................................... 6
1.3. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí .................................................... 10
1.4. Ô nhiễm thứ cấp ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu .................................................. 16
CHƯƠNG 2. Các giải pháp phòng chống và xử lý ô nhiễm không khí .................. 22
2.1. Giải pháp quy hoạch .................................................................................................. 22
2.2. Giải pháp cách li vệ sinh ........................................................................................... 22
2.3. Giải pháp công nghệ kỹ thuật ................................................................................... 23
 

Đính kèm

scroll-topTop