Bài giảng ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Phạm Văn Chiến

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Thủ Đức -TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương 1:Giới thiệu về độc chất
Chương 2:Một số nguyên lý về độc chất học môi trường
Chương 3:Đường đi của độc chất trong môi trường
Chương 4:Độc chất học môi trường
Chương 5:Ảnh hưởng sinh học của độc chất
Chương 6:Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất
Chương 7:Sự đồng hóa độc chất
Chương 8:Loại thải độc chất
Chương 9:Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên sức khỏe con người
Cơ chế gây độc của kim loại nặng
:welcome::welcome::welcome::welcome:
 

Đính kèm

scroll-topTop