Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Bài giảng thực hành về CDM

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nguồn phát hành: Dự án Nâng cao năng lực CDM

Sơ lược:

Bài I. Làm quen với các đơn vị.
1. Đơn vị phát thải.
2. Các đơn vị năng lượng

Bài II. Tính toán phát thải.
1. Hệ số phát thải chuẩn

Bài III. Phân tích tài chính dư án.
1. Các khái niệm tài chính cơ bản.
2. Giá thành sản xuất trung bình.
3. Thời gian hoàn vốn.
5. Tổng lợi nhuận cuối đời dự án
6. Chi phí giảm phát thải.
7. Tính theo NPV.
8. Tính theo giá thành sản xuất trung bình.
9. Tính theo thời gian hoàn vốn.
10. Tính theo suất thu hồi nội tại.
11. Đánh giá đóng góp của CDM.
12. Mẫu báo cáo phân tích tài chính.

Đáp số
 

Đính kèm

Top