Ứng dụng Gom Rác GRAC

Bài tập lớp ISO 14001 tháng 03/2015

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
GRECO Training là đơn vị hàng đầu về số lượng và chất lượng trong đào tạo ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường tại TP.HCM
5.jpg 6.jpg
Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho việc hình thành và duy trì hệ thống. Có 3 cam kết cơ bản được yêu cầu trong chính sách môi trường đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001. Những cam kết này bao gồm: Ngăn ngừa ô nhiễm, Phù hợp với pháp luật,Cải tiến liên tục (PDCA)
Những cam kết này giúp hướng việc cải tiến trên toàn bộ thành quả hoạt động môi trường
ISO 14001 có thể đựợc sử dụng như một công cụ, nó tập trung vào việc kiểm soát các khía cạnh môi trường hoặc cách mà các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức tác động tới môi trường;
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
 
Sửa lần cuối:
Top