bài tập tính toán tiếng anh.

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bsCOD
bsCOD - biodegradable soluble Chemical Oxygen Demand


bsCOD - phân hủy sinh học hòa tan nhu cầu oxy hóa học
bsCOD được sử dụng trong ngành xử lý nước thải là từ viết tắt của "phân hủy sinh học hòa tan nhu cầu oxy hóa".Đó là một thông số cần thiết cho việc xác định một phần của COD (Chemical Oxygen Demand) là sinh học phân hủy hoặc có thể bị oxy hóa, ví dụ như bùn hoạt tính trong một nhà máy xử lý nước thải sinh học (HTXLNT) như được sử dụng trong hệ thống thoát nước xử lý nước thải.
Một thuật ngữ khác hoặc từ viết tắt được sử dụng cho bsCOD là BOD. Tuy nhiên HĐQT cũng có thể chứa các chất BOD không hòa tan hoặc hòa tan, trong đó sẽ không dễ dàng bị oxy hóa trong một trạm xử lý nước.
có thể thiết lập các định nghĩa sau đây:

BOD = sBOD + nbsBOD

và,

COD = BOD + nbCOD
 
scroll-topTop