Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
theo như mình biết thì bây giờ các nhà quản lý môi trường quản lý các dự án bằng 2 loại : đối với các dự án đã hoạt động rồi thì yêu cầu phải lập đề án bảo vệ môi trường, đối với các dự án đang lập thì phải lập đánh giá môi trường chiến lược(ĐMC) hoặc đánh giá tác động môi trường(ĐTM) hoặc là cam kết bảo vệ môi trường(CKBVMT). Sau khi chủ dự án lập (hoặc thuê tư vấn lập) thi cơ quan quản lý sẽ xác nhận vào trong bản môi trường đã nêu ở trên và cấp một giấy xác nhân. Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, và các nghị định, thông tư hưóng dẫn như nghị định 80, nghị định 81, thông tư 06, vv...thì các dự án đầu tư phải lập bản môi trường mới đựơc thực hiện dự ạn
 
Top