Bản đồ sinh thái là gì? tác dụng của nó ra sao?

gamyst

Cỏ 3 lá
Bài viết
50
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bản đồ sinh thái là 1 kế hoạc dựa vào các đối tượng như các công ty tư vấn, viễn thám, vựa vào người bản địa nơi lập bản đồ,các công ty môi trường với mục tiêu duy trì độ dồi dào sinh thái , lập kế hoạch bảo tồn và đa dạng sinh học tiến tới giảm sát quản lý môi trường nhằm có 1 cái nhìn tống quát thông qua các loại như:
bản đồ lũ lụt Lập bản đồ sinh cảnh vùng ngập mặn,Đánh giá ngành thủy sảnG,iám sát quá trình phát triển,khai thác mỏ,Lập bản đồ rừng....
 
scroll-topTop