Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Bản tin số 3_ Thanh kiểm tra PCB

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để:
  • Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;
  • Giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực;
  • Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; và
  • Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
    Luật thanh tra năm 2010
 

Đính kèm

Top