Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Bản tin số 4_Phong ngừa phát thải PCb đến môi trường

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
PCB là chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, được tìm thấy trong đất, nước, trầm tích và không khí, được đưa vào môi trường do:
+ Sự cố tràn, rò rỉ dầu từ các thiết bị và vật liệu nhiễm PCB trong quá trình lưu giữ, vận chuyển;
+ Tiêu hủy thiết bị và vật liệu nhiễm PCB không đúng quy định; và
+ Thiếu hiểu biết về thiết bị, vật liệu nhiễm PCB trong quá trình sử dụng, lưu giữ, vận chuyển và thải bỏ.
 

Đính kèm

Top