Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2009: Môi trường khu công nghiệp Việt Nam

quymt09

Cây công nghiệp
Bài viết
119
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Báo cáo môi trường quốc gia 2009 - Môi trường khu công nghiệp Việt Nam phân tích hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp (KCN).

Cũng như những năm trước, Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình D-P-S-I-R (Động lực – Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng). Động lực là sự phát triển của các KCN và hoạt động sản xuất, nhu cầu của thị trường, điều kiện hạ tầng,.. Các hoạt động sản xuất của các KCN thải ra các nguồn thải (nước thải, khí thải, tiếng ồn và chất thải rắn) gây ra Áp lực làm biến đổi hiện trạng ô nhiễm môi trường. Nguồn thải được đặc trưng bằng tổng lượng thải theo từng chất ô nhiễm. Hiện trạng chất lượng môi trường xung quanh được đánh giá thông qua các thông số như: TSP, NO2, CO, SO2, tiếng ồn,... (đối với môi trường không khí và tiếng ồn) và COD, BOD5, SS, tổng N, tổng P, Coliform, độ màu,... (đối với môi trường nước), lượng thải và thành phần chất thải rắn (đối với chất thải rắn). Tác động của ô nhiễm môi trường được phân tích qua các thiệt hại kinh tế, các vấn đề xã hội nảy sinh do ô nhiễm môi trường KCN và tỷ lệ cộng đồng dân cư mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường. Đáp ứng là các giải pháp tổng hợp cải thiện chất lượng môi trường KCN như các chính sách, pháp luật, thể chế có liên quan để đạt được các mục tiêu về bảo vệ môi trường, các hành động giảm thiểu, các hoạt động về quản lý, kiểm soát môi trường KCN.

Trong Báo cáo, đối tượng được tập trung phân tích là các khu công nghiệp (bao gồm cả khu chế xuất) do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Báo cáo không đề cập tới các khu công nghiệp do UBND tỉnh ra quyết định thành lập và các loại hình khu kinh tế, khu công nghệ cao hay cụm công nghiệp, điểm công nghiệp.

Báo cáo sử dụng các số liệu liên quan đến môi trường KCN của những năm gần đây (2005 - 2009). Các số liệu trong báo cáo được cung cấp chính thức từ các cơ quan có trách nhiệm và được tập hợp từ những nguồn tài liệu có tính pháp lý. Số liệu ước tính thải lượng nước thải, khí thải và chất thải rắn thải ra từ KCN được tính toán theo phương pháp dựa vào hệ số phát thải trên diện tích đất đã sử dụng của các KCN. Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, Báo cáo sử dụng các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường:

- QCVN 08:2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

- QCVN 10:2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ

- QCVN 05:2009: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN 06:2009: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

- QCVN 24:2009: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

- TCVN 5939 - 2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.


Báo cáo gồm 5 chương: (Tải Báo cáo tại các đường link ở dưới)

Bìa Báo cáo hiện trạng Môi trường 2009

Phần Mở đầu

Chương 1. Tổng quan về khu công nghiệp Việt Nam

Chương 2. Hiện trạng môi trường khu công nghiệp


Chương 3. Tác hại của ô nhiễm môi trường khu công nghiệp

Chương 4. Thực trạng quản lý môi trường khu công nghiệp

Chương 5. Giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Kết luận và Kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phụ lục danh sách các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập tính đến hết tháng 10/2009

TTTHVP - Tổng cục Môi trường

(theo trang web Bộ TNMT: http://vea.gov.vn)
 
scroll-topTop