Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn (CEM)

scroll-topTop