báo cáo : Tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung :
- Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả.
- Việt Nam có thể áp dụng các kinh nghiệm trên thế giới trong việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn năng lượng của quốc gia mình.

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/su%20dung%20nang%20luong%20hieu%20qua.doc

http://www.box.net/shared/xuaiyc6g4c
 
scroll-topTop