Biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm LPG

Minh YMT

Admin
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Biểu trưng nguy hiểm LPG, báo hiệu nguy hiểm LPG
BIỂU TRƯNG NGUY HIỂM VÀ BÁO HIỆU NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
BIỂU TRƯNG NGUY HIỂMKích thước biểu trưng:
Đối với xe bồn: 250 mm x 250 mm
Đối với toa xe bồn: 500 mm x 500 mm

BÁO HIỆU NGUY HIỂMKích thước báo hiệu nguy hiểm: 300 mm x 200 mm đối với xe bồn
Kích thước báo hiệu nguy hiểm: 500 mm x 300 mm đối với toa xe bồn

Quy định đối với xe bồn lpg , toa xe bồn

1. Xe bồn, toa xe bồn vận chuyển bồn chứa LPG phải được cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định.

2. Phía ngoài mỗi bồn chứa LPG tại 2 bên và phía sau phải dán biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

3. Trên cabin xe và thành xe phải có số điện thoại liên hệ khẩn cấp. Độ cao chữ số không được nhỏ hơn 40 mm.

4. Bồn chứa LPG, thiết bị đo kiểm trên xe bồn lpg, toa xe bồn phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan và được kiểm định theo quy định.
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,000
Bài viết
39,859
Thành viên
30,544
Thành viên mới nhất
Anh Beri
Top