Bột CaCO3 là chất thải nguy hại hay thông thường ạ.

scroll-topTop