Các bác cho em hỏi một số chỉ tiêu trong nước ngầm sau lắng thường là bao nhiêu? vd độ đục, độ màu,

duongmtk28

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bác phải nói sách nào để em ấy biết chứ?
Nhiều sách làm sao e ấy biết!
hjhjh
Chất lượng nước ngầm sâu lọc nó phụ thuộc vào khu vực địa chất của nơi bạn khai thác nước ngầm đó. và cũng phụ thuộc vào cái hệ thống lọc bạn muốn xử lý!
Nước ngầm chứa nhiều CO2, Fe, nếu ở vùng đá vội CaCO3,... Bạn chỉ cần xử lý các chỉ tiêu này thôi thế là ok!
Bạn phải xác định tính chất và thành phần nước ngầm bạn muốn xử lý rồi chọn biện pháp xử lý (bạn nên tham khảo tài liệu xử lý nước cấp, của Trần Văn Nhân, hay nhiều tác giả khác sẽ rõ)
 
scroll-topTop