Ứng dụng Gom Rác GRAC

Các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí

1. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG; LNG; CNG.

2. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG; LNG; CNG.

3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai.

4. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LNG; CNG; LPG vào phương tiện vận tải.

5. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG; LNG; CNG.

6. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

7. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

8. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.
 
Top