Các loại giấy phép môi trường

xq.cnmt

Ms. Xuân Quỳnh - 0903.758.543
Bài viết
183
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Bảo vệ Môi Trường, Đề án BVMT
- DTM: Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, các đối tượng chưa đi vào hoạt động
- Kế hoạch Bảo vệ Môi Trường: đối tượng không thuộc phụ lục II và IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP, các đối tượng chưa đi vào hoạt động
- Đề án Bảo vệ môi trường: đối tượng đi vào hoạt động chưa có DTM hoặc Cam kết BVMT
- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
2. Hệ thống quản lý môi trường: Đối tượng phải xác nhận Hệ thống quản lý môi trường: Phụ lục II, Nghị định 19/2015/NĐ-CP
3. Chất thải nguy hại: Hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại: Thông tư 36/2015/TT-BTNMT
4. Nước thải:
- Giấy phép xả thải: trừ trường hợp xả nước thải với quy mô không vượt quá 5 m3/ngđ
- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục: Khu công nghiệp, Ngoài KCN: quy mô nước thải > 1000 m3/ng.đ
5. Khí thải:
- Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn khí thải công nghiệp: Phụ lục, Nghị định 38/2015/NĐ-CP
- Lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục: Phụ lục, Nghị định 38/2015/NĐ-CP
- GP xả khí thải
..............

 

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Bảo vệ Môi Trường, Đề án BVMT
- DTM: Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, các đối tượng chưa đi vào hoạt động
- Kế hoạch Bảo vệ Môi Trường: đối tượng không thuộc phụ lục II và IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP, các đối tượng chưa đi vào hoạt động
- Đề án Bảo vệ môi trường: đối tượng đi vào hoạt động chưa có DTM hoặc Cam kết BVMT
- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
2. Hệ thống quản lý môi trường: Đối tượng phải xác nhận Hệ thống quản lý môi trường: Phụ lục II, Nghị định 19/2015/NĐ-CP
3. Chất thải nguy hại: Hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại: Thông tư 36/2015/TT-BTNMT
4. Nước thải:
- Giấy phép xả thải: trừ trường hợp xả nước thải với quy mô không vượt quá 5 m3/ngđ
- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục: Khu công nghiệp, Ngoài KCN: quy mô nước thải > 1000 m3/ng.đ
5. Khí thải:
- Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn khí thải công nghiệp: Phụ lục, Nghị định 38/2015/NĐ-CP
- Lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục: Phụ lục, Nghị định 38/2015/NĐ-CP
- GP xả khí thải
..............
3. Chất thải nguy hại:
- Báo cáo QLCTNH (1 lần/năm)
4. Nước thải:
- Phí xả nước thải (công nghiệp/sinh hoạt)
.....
 
scroll-topTop