Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Các tiêu chuẩn trong bộ ISO 14000

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các tiêu chuẩn trong bộ ISO 14000:
 • ISO 14001 - Environmental Management Systems — Specification With Guidance for Use
 • ISO 14004 - Environmental Management Systems — General Guidelines on Principles, Systems and Supporting Techniques
 • ISO 14010 - Guidelines for Environmental Auditing — General Principles of Environmental Auditing
 • ISO 14011 - Guidelines for Environmental Auditing — Audit procedures Part 1: Auditing of Environmental Management System
 • ISO 14012 - Guidelines for Environmental Auditing — Qualification Criteria for Environmental Auditors
 • ISO 14020 - Environmental Labeling — General Principles
 • ISO 14021 - Environmental Labeling — Self-declaration Claims — Terms and Definitions
 • ISO 14022 - Environmental Labeling — Self-Declaration Claims — Symbols
 • ISO 14023 - Environmental Labeling — Testing and Verification Methodologies
 • ISO 14024 - Environmental Labeling — Practitioner Programs — Guiding Principles, Practices and Certification Procedures of Multiple Criteria (Type I) Programs
 • ISO 14025 - Environmental Labels and Declarations — Environmental Information Profiles — Type III Guiding Principles and Procedures
 • ISO 14031 - Evaluation of the Environmental Performance of the Management System and its Relationship to the Environment
 • ISO 14040 - Life Cycle Assessment — Principles and Framework
 • ISO 14041 - Life Cycle Assessment — Inventory ************ysis
 • ISO 14042 - Life Cycle Assessment — Impact Assessment
 • ISO 14043 - Life Cycle Assessment — Interpretation
 • ISO 14050 - Terms and Definitions
 • ISO Guide 64 - Guide for the Inclusion of Environmental Aspects in Product Standards
 
Top