Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan

AnhGEO

Mầm xanh
Bài viết
21
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dear all,

Đầu tiên mình xin phép viết bài này để các bạn vào đây thảo luận về khung pháp lý cho công việc Lập kế hoạch hành động TĐC và các báo cáo khác liên quan. Minh nêu tên, các bạn có thể tìm trên Thư viện pháp luật, khi nào rảnh hơn chút mình sẽ upload sau:

1. Luật đất đai 13/2003/QH11
2. Nghị định 197/2004/ND-CP
3. Nghị định 84/2007/ND-CP
4. Nghị định 69/2009/ND-CP
5. Nghị định 39/2010/ND-CP
6. Thông tư 14/2009/TT-BTNMT
7. Thông tư 57/2010/ TT-BTC

Ngoài ra đối với Tỉnh/TP sẽ có một số QĐ hướng dẫn cụ thể, mình làm ở Hà Nội nên lần tới mình sẽ update các quy định mới nhất của HN để các bạn tham khảo.
 

AnhGEO

Mầm xanh
Bài viết
21
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đối với các bạn nào ở HN thì các bạn có thể tìm các văn bản sau đây để phục vụ cho quá trình lập báo cáo RAP.


•Quyết định số 108/2009/QD-UBND (29/09/2009) – Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;
•Quyết định 48/2011/QD-UBND (26/12/2011) – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội;
•Quyết định 02/2010/QD-UBND (18/01/2010) – Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
•Quyết định 35/2011/QD-UBND (05/12/2011) – Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
•Quyết định 50/2011/QD-UBND (30/12/2011) – Ban hành bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012;
•Thông báo 6323/STC-BG (29/12/2011) – Của Sở tài chính thành phố Hà Nội ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012.
 

AnhGEO

Mầm xanh
Bài viết
21
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn lưu ý một số loại báo cáo, văn bản trong khi thực hiện công tác bồi thường GPMB và TĐC:

1. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) - Được lập theo yêu cầu từ phía nhà tài trợ;
2. Khung chính sách bồi, hỗ trợ và tái định cư (RPF) - Quy định đơn vị lập và đơn vị phê duyệt tùy vào từng dự án;
3. Phương án tổng thể về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - (xem quy định tại điều 30 - NĐ69)

Trên đây là 3 loại báo cáo chính yêu cầu trong hầu hết các dự án. Ngoài ra một số dự án đặc biệt sẽ có các yêu cầu riêng về một số báo cáo khác, điều này chắc nhiều bạn cũng đã trải qua. Các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết, ai có đam mê thì tìm hiểu cũng rất hay.

Thân,
 
scroll-topTop