Các vấn đề liên quan đến quản lý môi trường trong Khu Công Nghiệp?

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các vấn đề liên quan đên quản lý môi trường KCN cần phải quan tâm bao gồm:
- Quy hoạch, thiết kế, xây dựng và phát triển KCN;
+ quy hoạch tổng thể các vùng công nghiệp trên cả nước và địa phương;
+ quy hoạch chi tiết và xây dựng cơ sở hạ tầng từng KCN;
+ Thiết kế xây dựng và phát triển các xí nghiệp công nghiệp trong KCN;
+ Các vấn đề về đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động của dự án công nghiệp;
+ Lập báo cáo ĐTM và đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường các dự án công nghiệp;
- Quá trình hoạt động và công nghệ sản xuất’
+ Đầu vào và đầu ra;
+ Hoạt động vận chuyển;
+ Vệ sinh và an toàn lao động;
+ Các giải pháp bảo vệ môi trường tiên tiến;
- Kiểm soát chất thải và ô nhiễm công nghiệp với việc bảo vệ các thành phần môi trường
+ Các chất thải rắn;
+ Chất thải lỏng;
+ Khí thải;
+ Chất thải nguy hại;
+ Tiếng ồn và rung;
- Trách nhiệm kinh tế và nguồn tài chính bảo vệ môi trường
- Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
- Chế độ thanh tra, kiểm tra và báo cáo môi trường;
+ chế độ thanh tra, kiểm tra môi trường;
+ chế độ báo cáo môi trường
- Khen thưởng và kỷ luật
- Xử lý vi phạm
+ Biện pháp khuyến khích và khen thưởng.
 

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
scroll-topTop