Các ví dụ về giải pháp sản xuất sạch hơn

sphinx

Cây ăn trái
Bài viết
90
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các giải pháp sản xuất sạch hơn không chỉ dơn thuần là thay đổi thiết bị, mà còn là các thay dổi trong vận hành và quản lý của một doanh nghiệp. Các giải pháp sản xuất sạch hơn có thể dược chia thành các nhóm sau:

* Giảm chất thải tại nguồn;
* Tuần hoàn;
* Cải tiến sản phẩm.

Giảm chất thải tại nguồn

Về cơ bản, ý tưởng của sản xuất sạch hơn là tìm hiểu tận gốc của ô nhiễm.

Quản lý nội vi là một loại giải pháp dơn giản nhất của sản xuất sạch hơn. Quản lý nội vi không dòi hỏi chi phí dầu tư và có thể dược thực hiện ngay sau khi xác dịnh dược các giải phápCác ví dụ của quản lý nội vi có thể là khắc phục các diểm rò rỉ, dóng van nước hay tắt thiết bị khi không sử dụng dể tránh tổn thất. Mặc dù quản lý nội vi là dơn giản nhưng vẫn cần có sự quan tâm của ban lãnh dạo cũng như việc dào tạo nhân viên.

Kiểm soát quá trình tốt hơn dể dảm bảo các diều kiện sản xuất dược tối ưu hoá về mặt tiêu thụ nguyên liệu, sản xuất và phát sinh chất thải. Các thông số của quá trình sản xuất như nhiệt dộ, thời gian, áp suất, pH, tốc dộ... cần dược giám sát và duy trì càng gần với diều kiện tối ưu càng tốt. Cũng như với quản lý nội vi, việc kiểm soát quá trình tốt hơn dòi hỏi các quan tâm của ban lãnh dạo cũng như việc giám sát ngày một hoàn chỉnh hơn.

Thay dổi nguyên liệu là việc thay thế các nguyên liệu dang sử dụng bằng các nguyên liệu khác thân thiện với môi trường hơn. Thay dổi nguyên liệu còn có thể là việc mua nguyên liệu có chất lượng tốt hơn dể dạt dược hiệu suất sử dụng cao hơn. Thông thường lượng nguyên liệu sử dụng, chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm có mối quan hệ trực tiếp với nhau.

Cải tiến thiết bị là việc thay dổi thiết bị dã có dể nguyên liệu tổn thất ít hơn. Việc cải tiến thiết bị có thể là diều chỉnh tốc dộ máy, là tối ưu kích thước kho chứa, là việc bảo ôn bề mặt nóng/lạnh, hoặc thiết kế cải thiện các bộ phận cần thiết trong thiết bị. Một ví dụ của mạ điện là lắp đặt cẩu vớt để thu hồi phần rơi vãi từ các chi tiết được mạ.

Công nghệ sản xuất mới là việc lắp dặt các thiết bị hiện dại và có hiệu quả hơn, ví dụ như lắp dặt nồi hơi hiệu suất cao hơn hay lắp dặt máy nhuộm Jet sử dụng dung tỷ thấp hơn. Giải pháp này yêu cầu chi phí dầu tư cao hơn các giải pháp sản xuất sạch khác, do dó cần phải dược nghiên cứu cẩn thận. Mặc dù vậy, tiềm năng tiết kiệm và cải thiện chất lượng có thể cao hơn so với các giải pháp khác.

Tuần hoàn

Có thể tuần hoàn các loại dòng thải không thể tránh dược trong khu vực sản xuất hoặc bán ra như một loại sản phẩm phụ.

Tận thu và tái sử dụng tại chỗ là việc thu thập "chất thải" và sử dụng lại cho quá trình sản xuất. Một ví dụ dơn giản của giải pháp này là sử dụng lại nước giặt từ một quá trình cho quá trình giặt khác.

Tạo ra các sản phẩm phụ là việc thu thập (và xử lý) "các dòng thải" dể có thể trở thành một sản phẩm mới hoặc bán ra cho các cơ sở sản xuất khác. Lượng men bia dư thừa có thể dược sử dụng làm thức ăn cho lợn, cho cá hay làm các chất dộn thực phẩm.

Thay đổi sản phẩm

Cải thiện chất lượng sản phẩm dể làm giảm ô nhiễm cũng là một ý tưởng cơ bản của sản xuất sạch hơn.

Thay dổi sản phẩm là việc xem xét lại sản phẩm và các yêu cầu dối với sản phẩm dó. Nếu có thể thay một cái nắp dậy kim loại dã dược sơn bằng một cái nắp dậy bằng nhựa cho một số sản phẩm nhất dịnh thì dã tránh dược các vấn dề về môi trường cũng như các chi phí dể sơn hoàn thiện nắp dậy dó. Cải thiện thiết kế sản phẩm có thể dem lại tiết kiệm về tiêu thụ nguyên liệu và lượng hoá chất dộc hại sử dụng.

Các thay dổi về bao bì có thể là quan trọng. Vấn dề cơ bản là giảm thiểu bao bì sử dụng, dồng thời bảo vệ dược sản phẩm. Một ví dụ trong nhóm giải pháp này là sử dụng bìa cac-tông cũ thay cho các loại xốp dể bảo vệ các vật dễ vỡ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop